N-hydroxy MDA (hydrochloride)
N-hydroxy MDA (hydrochloride)

N-hydroxy MDA (hydrochloride)

Product Name: N-hydroxy MDA (hydrochloride)
Synonyms: N-hydroxy-α-methyl-1,3-benzodioxole-5-ethanamine, monohydrochloride MDOH Web Site:Medchemexpress
Product Overview: An analog of MDA which inhibits reuptake of noradrenaline (IC50 = 87.8 μM) more effectively than serotonin (IC50 = 215 μM); intended for forensic and research applications3,4-Methylenedioxyamphetamine (MDA) is psychedelic and entactogenic drug that
Shipping: wet ice
CAS NO: 161715-21-5 Tebipenem
Stability: Store at -20 degrees; shelf life 730 days maximum after production
Molecular Formula: C10H13NO3 • HCl
SMILES: CC(NO)CC1=CC(OCO2)=C2C=C1.ClE1_E2_E3 Enzyme inhibitors
Molecular Weight: 231.7
Formulation: A crystalline solid
Purity: ≥95%PubMed ID:http://www.bloodjournal.org/content/127/5/662